གླུ་བ་རྡོ་ཐར་གྱི་གླུ་དབྱངས་*བཱ་ཡན་པ*ཉན་མཁན་པའི་སྙན་ལམ་དུ་འབུལ་ཡོད།

No comments:

Post a Comment

སྐུ་ཉིད་ནས་བསམ་ཚུལ་འདོན་ཚེ་གཤམ་གྱི་ comment as ཡིག་སྒམ་ནང་ Anonymous བཞག། དེ་ནས་གཤམ་གྱི་ Publish གནོན།