ཁྱེད་རང་དྲན་པའི་ལེགས་སྐྱེས། གཞས་པ། རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་། གཡང་ཕྱུག་འཚོ།

No comments:

Post a Comment

སྐུ་ཉིད་ནས་བསམ་ཚུལ་འདོན་ཚེ་གཤམ་གྱི་ comment as ཡིག་སྒམ་ནང་ Anonymous བཞག། དེ་ནས་གཤམ་གྱི་ Publish གནོན།